Informacja o przetwarzaniu wizerunku

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO") informuję, że:

Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana* danych osobowych jest "SCHIMA" Sp. z  o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościelna 6, 52-314 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038970, NIP 8961531487, REGON: 931876651, NIP: 8971580085, kapitał zakładowy w kwocie 144 000,00 zł w całości opłacony.

2. W celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić SCHIMA na szkodę, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), wprowadza się monitoring pomieszczeń siedziby spółki SCHIMA  oraz terenu posiadłości spółki polegający na nagraniu wideo korytarza i pomieszczeń siedziby spółki oraz jej posesji. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

3. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 2.

4. Pani/Pana dane osobowe  nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.

7. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony trzymiesięczny ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych powyżej okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

8. Osoba której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem przesyłając żądane listem poleconym lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .